Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała nr 441.LI.2018 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

 
Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.

 

Kalendarz FB